Vermes Miklós

Fizika II.

 

Mágnességtan
1. Mágneses alapjelenségek 5
2. A mágneses Coulomb-törvény 8
3. A mágneses tér 10
4. A mágneses terek néhány speciális esete 13

Elektrosztatika
1. Elektromos alapjelenségek 15
2. Az elektromos Coulomb- törvény 17
3. Az elektromos megosztás 19
4. Az elektromos tér 21
5. Munkavégzés az elektromos erőtérben 24
6. Az ekvipotenciális felületek (nívófelületek) 27
7. A kondenzátor 29
8. Kondenzátorok kapcsolása 32
9. Gyakorló feladatok 33

Az elektromos áram
1. Az áram keletkezése és mérése 35
2. Az Ohm törvény 37
3. A fajlagos ellenállás 39
4. Gyakorló feladatok 41
5. Ellenállások kapcsolása 43
6. Gyakorló feladatok 45
7. Az áram munkája és teljesítménye 47
8. Az áram hőhatásának alkalmazása 48

Áramvezetés folyadékokban
1. Az elektrolízis 50
2. Faraday törvényei 52
3. Gyakorló feladatok 53
4. A galvánelemek 55
5. A galvánelemek adatai 57

Az áram mágneses hatása
1. Alapjelenség 60
2. Az áram mágneses hatásának mennyiségi törvénye 62
3. Áramvezetők mágneses tere 64
4. A mágnesség magyarázata 66
5. Az anyagok viselkedése mágneses térben 67
6. Az elektromágnes 69
7. A Lorentz-erő 71
8. Végtelen hosszú egyenes vezető mágneses tere 72
9. A mágneses tér igen hosszú tekercs belsejében 75
10. A fluxus 77
11. Az induktivitás 79

Az indukció
1. Az alapjelenség 80
2. Az indukált áram iránya 82
3. Az elektromágneses indukció mennyiségi törvénye 84
4. Gyakorló feladatok 86
5. Az önindukció 87
6. Egyenáramú gépek 89
7. Váltakozó áramú gépek 91
8. A transzformátor 94

Váltóáram, elektromágneses rezgés és hullám
1. Váltófeszültség ohmos ellenálláson 97
2. Váltófeszültség önindukciós tekercsen 99
3. Váltófeszültség sorba kapcsolt ohmos ellenálláson és önindukciós tekercsen 101
4. Váltófeszültség kondenzátoron 103
5. Gyakorló feladatok 105
6. A párhuzamos rezgőkör 106
7. Példák a rezgőkörre 109
8. Az elektromágneses hullám 111
9. A rádió 113
10. Az elektromágneses hullámok fajtái 115

A fény
1. A fénysugár és képalkotás 116
2. A fénytörés 118
3. A teljes visszaverődés 120
4. A lencse 122
5. Gyakorló feladatok a lencséhez 124
6. Optikai eszközök 126
7. Színszóródás (diszperzió) 128
8. A fény, mint hullám 129
9. Az optikai rács 131
10. A színkeverés szabálya 133
11. A színképelemzés 135
12. A színképek fajtái 136
13. A fénytörés értelmezése a hullámtulajdonság alapján 138
14. A poláros fény 140
15. A foton 142
16. Fényelektromos jelenség 145

Az elemi részek
1. Tömeg és energia 147
2. Az elektron 150
3. A legfontosabb elemi részek 153
4. Az elemi részek átalakulásai 155
5. Az anyag kettős természete 157
6. Az anyag kettős természete (folytatás) 159
7. Példák a de Broglie-hullámra 162

Az atommag
1. Az atommag és elektronhéj 165
2. A magerő 167
3. A kötési energia 169
4. Izotóp elemek 171
5. A radioaktivitás 173
6. Atomfizikai kísérleti eszközök 176
7. A radioaktív átalakulás időbeli lefolyása 178
8. A radioaktív bomlási sorok 180
9. A mesterséges radioaktivitás 182
10. A mesterséges radioaktivitás (folytatás) 184
11. Gyorsítóberendezések 186
12. A maghasadás 190
13. Az atomreaktor 192

Az elektronburok
1. Klasszikus atommodellek 195
2. Bohr-féle atommodell 197
3. A kvantummechanikai atommodell 199
4. A kvantumszámok 202
5. A vonalas színképek keletkezése 205
6. A röntgensugár 209

Félvezetők
1. A szilíciumkristály 211
2. Az áramvezetés a szilíciumban 213
3. Az adagolt szilícium 214
4. A dióda 215
5. A tranzisztor 218
6. A félvezetők alkalmazásai 219

Csillagászat
1. A csillagos égbolt látszólagos mozgása 222
2. A Naprendszer szerkezete 224
3. A Naprendszer tagjai 229
4. A Föld mint égitest 232
5. A Hold 234
6. A Nap 235
7. A csillagok adatai 238
8. Csillagfejlődés 241
9. Csillagrendszerek 244
10. A világmindenség 245